De kwalitatieve aansprakelijkheid

De verantwoordelijke is een ouder of werkgever van iemand die schade veroorzaakt of de verantwoordelijke is eigenaar van of bezit een goed dat schade berokkent.

Ze ontstaat ook wanneer een dier dat of een zaak die u onder uw hoede houdt schade veroorzaakt.
Daarnaast zijn aanstellers of werkgevers verantwoordelijk voor hun aangestelden,
onderwijzers en ambachtslieden voor hun leerlingen en ouders verantwoordelijk voor de fouten van hun kinderen.

De aansprakelijkheid van personen voor de daden van zaken en dieren houdt in dat de bewaarder ervan de schade veroorzaakt die door de abnormale gedragingen van dieren of zaken zijn toegebracht.

Op ouders rust een aansprakelijkheidsvermoeden voor de schadeverwekkende handelingen van hun minderjarige kinderen. Dit is gebaseerd op de vooronderstelling dat zij een fout hebben begaan bij het houden van toezicht van en/of in de opvoeding van het kind. Deze vooronderstelling is evenwel weerlegbaar.

Onderwijzers en ambachtslieden zijn verantwoordelijk voor de schade van de leerlingen die onder hun toezicht staan op het ogenblik van de feiten.

Er is een onweerlegbare aansprakelijkheid van werkgevers of aanstellers voor de schade die hun werknemers of aangestelden begaan binnen de betrekking waarvoor zij werden aangesteld.

Wanneer er geen sprake is van een persoonlijke fout spreekt men van ‘kwalitatieve aansprakelijkheid’.
U bent aansprakelijk van zodra aangetoond is dat de persoon, het dier of de zaak die u onder uw hoede houdt schade heeft veroorzaakt. U wordt dan aangesproken als verantwoordelijke voor een andere persoon, een zaak of dier.

Er bestaat dan een vermoeden van schuld van de door de wet aangeduide verantwoordelijke persoon.

U gaat vrijuit wanneer u een externe oorzaak aanduidt die de schade heeft veroorzaakt. Dat kan elke persoon, elk feit of elke gebeurtenis zijn afgezien van het organisme waarvoor u verantwoordelijkheid draagt.