De onrechtmatige daad

Naast de contractuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overeenkomst
is er de buitencontractuele aansprakelijkheid.

De buitencontractuele aansprakelijkheid vloeit voort uit de onrechtmatige daad.

Deze ontstaat uit feiten. Die feiten doen verbintenissen ontstaan zoals ook een overeenkomst verbintenissen schept. Een persoon moet immers instaan voor de nadelige gevolgen die anderen ondergaan als gevolg van een bepaalde handeling of voorval.

Het slachtoffer moet teruggeplaatst worden in de situatie van voor er een fout werd gemaakt
of een schade plaatsvond. Door zijn fout schept de dader een verbintenis tot herstel.
Het herstel bestaat doorgaans uit een schadevergoeding.