De persoonlijke aansprakelijkheid

De dader begaat een onrechtmatige daad.

Deze ontstaat uit een persoonlijke fout die schade veroorzaakt die in oorzakelijk verband staat met die fout. Die persoonlijke fout is dan een handeling of nalaten die niet overeenstemt met hetgeen een goede huisvader in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan.
De handeling of het gebrek aan handelen wordt getoetst aan het begrip van ‘de goede huisvader’.