Echtscheiding door onderlinge toestemming of EOT

De rechtbank kan het huwelijk ontbinden op verzoek van beide partijen indien zij op voorhand een overeenkomst gesloten hebben waarbij zij een volledig akkoord bereiken omtrent de verdeling van hun geld en goederen, de regeling omtrent de kinderen (verblijf en onderhoud) en een eventuele uitkering tussen ex-echtgenoten. Uw advocaat helpt u bij het opstellen van deze overeenkomst.

De overeenkomst wordt voorgelegd en erkend door de rechtbank, waarbij men de overeenkomst zal toetsen aan het belang van de kinderen. U dient uw akkoord met de overeenkomst formeel te bevestigen bij de rechtbank. Indien u reeds zes maanden feitelijk gescheiden leeft, hoeft u dit slechts éénmaal te doen. Is dit niet het geval dan moet u uw akkoord twee keer bevestigen met een tussenperiode van minimaal 3 en maximaal 4 maanden.

Een E.O.T. heeft het voordeel dat beide partijen aangespoord worden om over alles een akkoord te sluiten. Het nadeel is echter dat men onmiddellijk en in volle crisis samen beslissingen moet nemen op een ogenblik dat men daar vaak emotioneel niet toe in staat is.

De overeenkomsten in het kader van een E.O.T. zijn in principe onveranderlijk.
Wat overeengekomen werd omtrent de verdeling van geld en goederen kan nooit meer gewijzigd worden. De uitkering tussen ex-echtgenoten kan aangepast worden indien er zich een ingrijpende wijziging voordoet waardoor de uitkering niet langer aangepast is, tenzij partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat de uitkering niet wijzigbaar is. De regeling omtrent de kinderen, zowel op vlak van het verblijf als het onderhoud, kan in het belang van de kinderen aangepast worden indien zich ook hier een grondige wijziging voordoet die de bestaande regeling niet langer adequaat maakt.