Wat kan de bemiddeling voor u betekenen?

De erkende bemiddelaar

Bij echtscheidingsproblemen kan men eveneens een beroep doen op een erkende bemiddelaar.

Ook indien geschillen ontstaan na echtscheiding, bv. omtrent onderhoudsgeld, het omgangsrecht voor de kinderen, etc., kan beroep worden gedaan op een bemiddelaar. De bemiddelaar heeft dan de taak de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Een advocaat kan optreden als bemiddelaar als hij hiervoor een gespecialiseerde en grondige opleiding volgde en erkend is als bemiddelaar. De opleiding omvat onder meer het aanleren van specifieke bemiddelingstechnieken.

Het voordeel om te kiezen voor een advocaat als bemiddelaar is het feit dat hij dagelijks wordt geconfronteerd met betwistingen in familiezaken voor de rechtbank. Hij weet beter dan een andere bemiddelaar hoe hij een rechtsgeldige én afdwingbare overeenkomst opstelt. Uit ervaring weet hij wat er allemaal mis kan lopen. Hij kan de verplichtingen van partijen zodanig formuleren dat zij in de toekomst niet voor betwisting vatbaar zijn. Tenslotte komt hij dagdagelijks in contact met de rechtbank en de gangbare rechtspraak, zodat hij partijen kan informeren, bijvoorbeeld over welke de door de rechtbank opgelegde overeenkomst zou zijn indien zij onderling niet tot een overeenkomst zouden komen.

De advocaat erkend als bemiddelaar moet zich houden aan een strikte geheimhouding. Voor de bemiddeling start, zal een bemiddelingsovereenkomst afgesloten worden. Hierin worden de verplichtingen van beide partijen vastgelegd, afspraken over de werkwijze, de beëindiging, de vergoeding en de kosten.

Indien de partijen tot een overeenkomst komen, leggen zij dit schriftelijk vast in een dading. Deze dading is bindend voor élk van beide partijen.

De onderhandelde oplossing

Naast het wettelijk erkende instituut van de bemiddeling is er de bemiddeling in de taalkundige betekenis van het woord: de onderhandelde oplossing.

Waar de wettelijke bemiddeling niet alleen start met een verplichte schriftelijke overeenkomst verloopt ze ook in een bepaald traject dat bewaakt wordt door de bemiddelaar.

De nieuwe echtscheidingswet biedt ons daarin enorme mogelijkheden. Als men de echtscheiding aanvraagt, moet men niet meer ten aanval trekken maar eenvoudigweg vermelden dat men niet gehuwd wil blijven. Door die verklaring begint een termijn van drie maand, zes maand of één jaar te lopen, waarna de echtscheiding automatisch wordt uitgesproken.

Men heeft dan rustig de tijd om over veel aspecten, indien mogelijk alles, een akkoord te sluiten. Men hoeft dat niet meer te doen in de emotionele periode die gepaard gaat met het einde van het samenleven. Iedereen kan tot rust komen en in alle sereniteit een beslissing nemen. Een ervaren advocaat weet ongeveer wat er zou gebeuren indien er geen akkoord uit de bus komt.

Als hij dat aan zijn cliënt meegeeft, zal die na een tijdje begrijpen dat men geen maanden moet procederen om tot ongeveer dezelfde oplossing te komen. Meestal kan hij bepalen wat er in de beste veronderstelling zal uitgesproken worden en wat in een worst case scenario. Meestal liggen die twee scenario’s niet zo ver uit elkaar. Halverwege kan men elkaar meestal vinden.