Wie is handelaar?

Het handelsrecht is slechts van toepassing als minstens één van de contractspartijen handelaar is. Maar wat wordt nu bedoeld met ‘handelaar’?

De wet omschrijft de handelaar als een persoon die in eigen naam en voor eigen rekening daden van koophandel stelt binnen een beroepsmatig karakter.

• “daden van koophandel” staan opgesomd in het Wetboek van Koophandel
• “met een beroepsmatig karakter” wil zeggen ‘niet occasioneel’
• “in eigen naam en voor eigen rekening” wil zeggen: op zelfstandige basis