Beëindiging van de huurovereenkomst

Door de verhuurder

De verhuurder kan ten allen tijde het huurcontract opzeggen indien hij persoonlijk het goed wil betrekken (of zijn naaste bloedverwanten) mits een opzegging van 6 maand. De opzegging moet gemotiveerd zijn en bij niet naleving van de voorwaarden kan de verhuurder gesanctioneerd worden. Dergelijke opzegging kan gebeuren op elk ogenblik.

Het uitvoeren van belangrijke werken (méér dan 3 jaar huur) aan het bewoonde gedeelte van het onroerend goed. Hiervoor geldt eveneens een opzegging van 6 maand maar hier kan de gemotiveerde opzegging slechts gebeuren bij het verstrijken van elke driejarige periode.

Door de huurder

De huurder mag op elk ogenblik vertrekken mits een opzeg van 3 maand. Hij hoeft zijn opzegging nooit te motiveren. Gedurende de eerste drie jaren van de huurovereenkomst moet hij wel een vergoeding betalen:

• 3 maand huur indien hij tijdens het eerste jaar vertrekt
• 2 maand huur indien hij tijdens het tweede jaar vertrekt
• 1 maand huur indien hij tijdens het derde jaar vertrekt

De huurder kan bij een opzeg door de verhuurder een tegenopzeg krijgen van 1 maand zonder een schadevergoeding te moeten betalen ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract.

De foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst door huurder of verhuurder

Wanneer een van beide partijen zich niet aan zijn verplichting houdt, kan de andere partij de ontbinding van de overeenkomst in recht vorderen voor de territoriaal bevoegde Vrederechter.

De verbreking met wederzijdse toestemming

Partijen kunnen vanzelfsprekend steeds in onderling akkoord een huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen. Om latere betwistingen te vermijden is het aangewezen om dergelijk onderling akkoord op papier te zetten.

Het overlijden van huurder of verhuurder, de verkoop van het onroerend goed of een uitdrukkelijke ontbindende clausule beëindigen de huurovereenkomst niet.