Beëindiging van de pachtovereenkomst

Door de verpachter

De verpachter kan in een zeer beperkt aantal gevallen op ieder ogenblik (onteigening e.d.) zijn overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden te respecteren en bovendien de tijd te geven aan de pachter om de nog wassende vruchten te oogsten.

Er zijn tevens een aantal opzegmogelijkheden bij het verstrijken van elke negenjarige periode voorzien door de wet met opzegtermijnen tussen twee en vier jaar.

De verpachter kan de overeenkomst ook opzeggen om het goed zelf te exploiteren. Dit is mogelijk bij het verstrijken van elke pachtperiode en mits naleving van een opzeggingstermijn van minimum twee jaar en maximum vier jaar.

Wanneer de pachter de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en ook effectief een pensioen geniet zonder dat zijn nakomelingen het bedrijf verder zetten, kan de verpachter de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn te respecteren van minimum één en maximum vier jaar.

Door de pachter

Ongeacht de duur en ondanks elke andere overeenkomst, kan de pachter ten allen tijde een einde maken aan de pacht, mits de opzeg tenminste één jaar vooraf gebeurt.

In onderlinge overeenkomst

De pachter en verpachter kunnen in onderlinge overeenkomst besluiten om een einde te maken aan de pachtovereenkomst. Dergelijk akkoord moet wel vastgelegd worden in een authentieke akte voor de notaris of in een verklaring voor de vrederechter.

Opgelet: Het overlijden van de verpachter brengt niet het einde van de pachtovereenkomst met zicht mee. Deze loopt dan gewoon verder met de erfgenamen van de verpachter. Indien de pachter overlijdt, brengt dit evenmin een automatisch einde van de pachtovereenkomst met zich mee.
Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden voorzien in de wet.