Pachtprijs

De pachtprijs is wettelijk beperkt: als basis wordt genomen het kadastraal inkomen van de verpachte gronden en de gebouwen en dit wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt die verschilt naar gelang de streek. De coëfficiënt wordt vastgesteld door pachtprijzencommissies die in elke provincie zetelen en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De grondbelasting en de brandverzekering voor de onroerende goederen vallen ten laste van de verpachter. Een uitzondering wordt gemaakt voor gebouwen door de pachter opgericht.