Vorm en geldigverklaring van de opzegging

In de opzegbrief moet de verpachter duidelijk vermelden wat de opzegreden is. Hij moet ook laten weten dat hij de geldigverklaring van de opzegging door de vrederechter zal laten bekrachtigen, indien de pachter binnen de dertig dagen na de verzending van de opzegbrief nog niet schriftelijk heeft ingestemd. Deze geldigverklaring voor de vrederechter moet wel binnen drie maanden na de opzegging worden aangevraagd.

De opzegreden moet ook gegrond zijn, d.w.z. stroken met de werkelijkheid. Zo niet is ze vanzelfsprekend niet geldig. In sommige gevallen bepaalt de wet zelfs dat de pachter op het goed mag terugkomen en/of een schadevergoeding kan verkrijgen.

Indien de geldigverklaring door de vrederechter niet tijdig werd goedgekeurd of deze onregelmatig wordt beschouwd, is de opzegging vervallen. In dit geval kan ten vroegste één jaar na deze opzegging opnieuw opgezegd worden. Indien de vrederechter de gegeven reden ongegrond achtte, bedraagt die termijn drie jaar.

Opgelet: Als er verscheidene pachters zijn moet aan ieder van hen opgezegd worden. Dit geldt ook als man en vrouw volgens de overeenkomst moeten worden beschouwd als medepachters.