WONINGHUUR

De woonhuur wordt bepaald door de huurwet van 20/02/1991 – aangepast bij wet van 13/04/1997 en bij wet van 26/04/2007 – en heeft enkel betrekking op huurovereenkomsten gesloten voor woningen die bestemd zijn voor het hoofdverblijf van de huurder. De regels van het gemeen recht zijn ook op deze huurovereenkomsten van toepassing, voor zover de woninghuurwet geen afwijkende regeling bevat.

Een huurovereenkomst bestaat van zodra een persoon (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) – de verhuurder genoemd – die meestal ook de eigenaar is, het gebruik of het genot van een onroerend goed of een deel ervan aan een ander persoon – huurder genoemd – tegen betaling van een huurprijs verhuurt.