Besluit

De Nieuwe Politiewet is milder, zeker wat snelheidsovertredingen betreft, in die zin dat er voor de rechter een grotere appreciatiebevoegdheid is om het verval van het recht tot sturen al dan niet uit te spreken. Wanneer de wetgever het verval oplegt, kan de rechter er toch van afwijken maar dan moet hij dit bijzonder motiveren.

Wat betreft de alcoholintoxicaties, enz… blijven de zogenaamde superboetes onverminderd gelden.

Volledigheidshalve geef ik nog schematisch de categorie van de zware overtredingen mee:

4de graad

• Het negeren van een bevel tot stoppen van een bevoegd persoon
• Het negeren van het verbod om een bestuurder aan te sporen of uit te dagen om overdreven snel in te rijden
• Het links inhalen bij het naderen van een top van een helling of bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is
• Het oversteken van een overweg wanneer het verboden is
• Het gebruiken van dwarsverbindingen, het keren of achteruit rijden op autosnelwegen en autowegen
• Het parkeren of stilstaan op overwegen
• Het deelnemen aan snelheids- of behendigheidswedstrijden zonder speciale toestemming

3de graad

• Het rechts kruisen
• Het kruisen terwijl je toch voldoende afstand houdt
• Het gewoon inhalen
• Het links inslaan en daarbij rekening houden met de andere weggebruikers
• Het gebruik van de lichten
• Het negeren van een rood licht
• Het miskennen van het éénrichtingsverkeer
• Het miskennen van een inhaalverbod

2de graad

Voornamelijk alle andere verkeersovertredingen waaronder ook het niet naleven van de voorrang of het stopteken!

Noot: De bijdrage aan het Fonds voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden bedraagt nu maar liefst € 137,50! Die vergoeding wordt uitgesproken bij strafrechtelijke veroordelingen.

Ze worden alvast vermeden als u een minnelijke schikking aanvaardt.