Deze tekst is de privacyverklaring van het kantoor Willems A. en Nuyts M. ( en van elke advocaat, zelfstandige en werknemer daaraan verbonden).

Uw persoonsgegevens ( naam, voornaam, rijksregisternummer, adres ,telefoonnummer, GSM , e-mailadres worden door het advocatenkantoor Willems – Nuyts verwerkt voor klantenbeheer op basis van  contractuele verplichtingen ingevolge uw opdracht. alsmede ook op basis van diverse wettelijke verplichtingen (onder meer beroepsaansprakelijkheid, de bewaarplicht, de boekhoudwetgeving, fiscale wetgeving, deontologische verplichtingen, voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Organisatie:

Mter Annemie Willems ( Advocatenkantoor A.M. Willems BVBA) met maatschappelijke zetel te 2275 LILLE , Kabienstraat 8 , gekend onder ondernemingsnummer 0474.241.908 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mter Magda Nuyts , met hoofdkantoor te 2275 Lille, Kabienstraat 8 en met bijkantoor te 2470 Retie, Sint-Martinusstraat 38/103 , gekend onder ondernemingsnummer 0731.313.979 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De verwerking gebeurt steeds door de door U gekozen advocaat, tenzij uw gekozen advocaat ingevolge omstandigheden buiten zijn/haar wil niet in de mogelijkheid is de verwerking te doen. In dit laatste geval zal de verwerking gebeuren door een advocaat binnen het kantoor.

Wij delen U mee dat zolang de ons toevertrouwde opdracht niet beëindigd is, wij Uw gegevens niet kunnen wissen.

Na beëindiging van de opdracht- ook ingeval deze door U wordt beëindigd – zijn wij verplicht uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren teneinde onze wettelijke verplichtingen na te leven.

De gegevens die wij van U bewaren en archiveren beperken zicht tot de noodzakelijke gegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen.

U kan ons hierover steeds raadplegen en wij zullen U alsdan meedelen bij welke derden Uw gegevens zich bevinden.

U kan het kantoor via magda.nuyts@willems-nuyts.be vragen welke gegevens wij voor U verwerken U heeft altijd recht om de gegevens die wij voor U verwerken te laten verbeteren of te laten wissen. (dit laatste voor zover als mogelijk op basis van onze contractuele  en onze wettelijke verplichtingen). U kan Uw verzoek ook richten via het versturen van een brief aan het hoofdkantoor te 2275 Lille, Kabienstraat 8. Bij uw verzoek dient een kopie van de voor-en achterzijde van de identiteitskaart toegevoegd worden.

Indien de gegevens die U aan ons heeft overgedragen niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds – in de mate van het mogelijke – vragen dat de verwerking van uw gegevens worden beperkt.

Alle rechten die aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) worden toegekend en waarvan u gebruik zou maken zijn kosteloos in de mate van het redelijke.

Als U het niet eens is met de wijze waarop wij Uw gegevens verwerken kan U zich wenden tot de Commissie Voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het kantoor A. Willems – M.Nuyts nemen deze verplichtingen ernstig en wij hebben de nodige stappen gezet. Het kantoor heeft zelfs de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren ( Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001) (artikels 24 en 28 GDPR/AVG).

Wij behouden het recht om onze Privacyverklaring te wijzigen.

U kan onze privacyverklaring steeds raadplegen via onze website www.willems-nuyts.be.